sr | en                  
   
 
 

Memorabilije socijalizma

 
Projekat Memorabilije socijalizma usmeren je na kritičko preispitivanje uloge i značaja nasleđa socijalizma u savremenom društvenom životu, kao i na identifikovanje prepreka i mogućnosti za njegovu revitalizaciju i aktivaciju njegovih potencijala u procesu savremenog društveno-ekonomskog razvoja.

Projekat je zamišljen kao višegodišnji i u toku 2008. je realizovana jedna od planiranih aktivnosti.

Projekat se zasniva na tezi da su sećanja na različite istorijske periode oduvek imala važnu ulogu u formiranju identiteta zajednice, pa i pojedinca, kao i da uloga i značaj kulturnog nasleđa u razvoju društva u najvećoj meri zavisi od načina interpretacije i odnosa prema njegovom očuvanju i uključivanju u savremeni život. 

U okviru projekta, u saradnji sa Strategic Marketing Group, sprovedeno je istraživanje javnog mnjenja stanovnika Beograda o nasleđu socijalizma na teritoriji grada u cilju utvrđivanja njihovih stavova i mišljenja o pojedinim građevinama i  spomeničko-ambijentalnim celinama iz  perioda SFRJ, spremnosti da se one posećuju i da se pruži podrška njihovoj revitalizaciji i stavljanju na kulturno-turističku mapu Beograda.

Opredeljenje da ovakvo istraživanje bude sprovedeno zasnovano je na tezi da je Beograd kao nekadašnji glavni grad SFRJ preživeo značajne transformacije gradskog pejzaža u funkciji prezentacije ideoloških i vrednosnih obeležja socijalizma i, u tom smislu, može predstavljati mesto zajedničkog doživljaja prošlosti za građane iz cele Srbije i svih bivših republika SFRJ, kao i atraktivnu turističku destinaciju za domaće i strane turiste. Istom opredeljenju je išla u prilog pretpostavka da bi u prvoj fazi pozicioniranja socijalističkogg nasleđa kao turističkog potencijala, stanovnici Beograda koji poznaju kulturno-istorijska obeležja u svom gradu, mogli da pruže relevantne informacije o tome šta su najvrednija kulturno-istorijska obeležja SFRJ na njegovoj teritoriji.
Istraživanje je pružilo veoma interesantna i važna saznanja o percepciji perioda SFRJ kod građana Beograda. Analiza rezultata istraživanja će poslužiti kao osnova za osmišljavanje adekvatnih projekata oživljavanja i integracije nasleđa socijalizma u savremeni život, budući da verujemo da iniciranjem različitih istraživačkih, umetničkih projekata i intervencija, kao i projekata turističke promocije i prezentacije nasleđa pojedini delovi grada mogu postati mesto spoznaje i kritičkog odnosa prema prošlosti, ali i predstavljaju adekvatan način za pokretanje revitalizacije i integracije kulturnog nasleđa u urbanu regeneraciju i održivi razvoj grada.

Jedan od vidova publikovanja rezultata istraživanja predstavljaju štampane razglednice na kojima su predstavljeni motivi javnih prostora, građevina i spomeničko-ambijentalnih celina koje, prema mišljenju ispitanih stanovnika Beograda, predstavljaju najznačajnije nasleđe socijalizma na teritoriji grada.


Razglednice su izabrane, pre svega, zbog činjenice da su u periodu socijalizma predstavljale opšteprihvaćen način komuniciranja.
Na razglednici su predstavljene sledeće lokacije/građevine: Televizijski toranj na Avali, nekadašnji Muzej 25. maj, nekadašnji Trg Marksa i Engelsa sa zgradom skupštine Jugoslavije, kompleks zgrada SIV-a, nekadašnja zgrada CK i most „Gazela“.

Dizajner razglednica je arhitekta Aleksandar Stanojlović.

Realizaciju projekta je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Socijalističko nasleđe i formiranje savremenog identiteta