sr | en                  
   
 
 

Konkretni prostori

 

Konkretni prostoriNova upotreba neaktivnih objekata: model građanskog delovanja u funkciji lokalnog razvoja

Vreme realizacije: april-septembar 2009.

Mesto realizacije: Beograd, Gradska opština Palilula

Kontekst |
Projekat „Konkretni prostori“ nastao je kao rezultat promišljanja mogućeg rešenja za aktivaciju napuštenih industrijskih objekata u urbanoj regeneraciji i razvoju lokalne zajednice, kao i omogućavanja participacije građana u datom procesu. Osnovni koncept projekta se zasniva na rezultatima projekta Kreativna reciklaža Beograda – Senzibilizacija zajednice o industrijskom nasleđu kao delu savremenog identiteta grada čija je realizacija (2008) omogućila formulisanje ključnih preporuka za razvoj i intenzivniju primenu koncepta zaštite i oživljavanja napuštenih industrijskih objekata kroz njihovu adaptaciju i prenamenu u funkciji zadovoljavanja potreba lokalne zajednice. Kao prvi korak i preduslov za razvoj i primenu pomenutog koncepta, prepoznata je neophodnost promocije i omogućavanje veće vidljivosti neaktivnih industrijskih objekata i potencijala koje imaju za razvoj lokalne zajednice, kao i neophodnost omogućavanja uključivanja građana u procese njihove revitalizacije i transformacije

Cilj projekta je ukazivanje na značaj industrijskog nasleđa Beograda kao važnog činioca njegovog savremenog identiteta i urbanog razvoja, kao i podsticanje mladih na preuzimanje inicijative i angažovanje u realizaciji projekata koji doprinose opštem poboljšanju sredine u kojoj žive i/ili provode značajan deo vremena i stvaranju uslova za kvalitetno zadovoljavanje njihovih potreba.
 
Opis projekta |
Polazeći od činjenice da umetnost kao integralni deo procesa društvenog razvoja poseduje veliki potencijal i može doprineti povezivanju i zajedničkom delovanju građana u cilju poboljšanja kvaliteta života u zajednici, projekat je zamišljen kao community art akcija čiji krajnji rezultat predstavljaju graffiti murali izvedeni na zidovima nekadašnjeg fabričkog kompleksa Beogradskog pamučnog kombinata (Đure Đakovića 90, Beograd), a u čijoj pripremi i realizaciji, uz podršku umetnika i kulturnih operatera, ključnu ulogu imaju mladi.

Projektne aktivnosti podrazumevaju edukaciju, animiranje i osposobljavanje mladih za aktivno delovanje u cilju postizanja pozitivnih promena u svakodnevnom okruženju, aktivacije postojećih kulturnih resursa i njihovog integrisanja u život u lokalnoj zajednici. 

S druge strane, projekat omogućava prostor za puno ostvarivanje društvene uloge i angažovanje umetnika u
razvijanju svesti lokalnog stanovništva o nužnosti aktivnijeg učešća u oblikovanju javnog prostora i sprovođenju kvalitativnih promena u svom neposrednom životnom okruženju, čime se indirektno doprinosi osećaju pripadnosti, većoj odgovornosti i participaciji u razvoju zajednice.

Osnovnu aktivnost projekta predstavlja multidisciplinarni edukativni program Moj zid, moj kraj, moj grad! koji se realizuje kroz set interaktivnih radionica i završnu akciju izrade graffiti murala. Izrada murala predstavlja akt angažovanog građanskog delovanja usmerenog na transformaciju javnog prostora i ostvarivanje pozitivnog uticaja na dati prirodni i socio-kulturni kontekst.

Pored članova Kulturklammer-a deo užeg  projektnog tima čini i Slavica Radišić (istoričarka umetnosti), a  u njegovoj realizaciji učestvuju umetnici Aleksandra Petković, Aleksandar Slivnjak, Dušica Dražić i Snežana Krstanović (menadžerka u kulturi).

Projekat se realizuje u saradnji s Kancelarijom za mlade Gradske opštine Palilula i projektom BEOGRAD:NEMESTA (međunarodna izložba Muzeja savremene umetnosti Beograd), uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, GO Palilula i ERSTE Bank a.d. Novi Sad, kao i uz ljubaznost kompanije DELTA Real Estate koja je ustupila zidove za oslikavanje. Značajnu podršku realizaciji projekta pružili su stanari zgrade u ulici Jovana Avakumovića 6, na čemu su im organizatori i učesnici/e u projektu posebno zahvalni.

Moj zid, moj kraj, moj grad!