sr | en                  
   
 
 

Ciljevi

 
Ciljevi udruženja, kao neprofitne, nevladine i nestranačke organizacije, su:

   Društvo u kome aktivni pojedinci/ke uživaju svoja prava na kulturu, brinu i preuzimaju odgovornost za kulturni razvoj zajednice;

•    Aktivacija resursa kulture u održivom razvoju zajednica;

•    Aktivno učešće građana i građanki u kulturnom razvoju zajednice;

•    Povezivanje i zajedničko delovanje svih sektora društva (javni, privatni, civilni) u planiranju i implementaciji procesa kulturnog razvoja;

•    Primena principa interdisciplinarnosti u planiranju i upravljanju kulturnim razvojem zajednice;

•    Stvaranje stimulativnog okruženja za međusektorsku saradnju u oblasti kulturnog razvoja;

•    Integracija kulturnog nasleđa svih građana/ki Srbije, različitih društvenih grupa u korpus evropskog/svetskog nasleđa i

•    Kultura kao sredstvo komunikacije i prezentacije, važan resurs i pokretač kvalitetnog društveno-ekonomskog razvoja zajednice.  

Svoju misiju i ciljeve udruženje ostvaruje kroz sledeće aktivnosti:

    Organizovanje konferencija, simpozijuma, panel diskusija, savetovanja, seminara, radionica i sl;

•    Realizacija naučnih i istraživačkih projekata u okviru svojih polja delovanja;

•    Saradnja sa univerzitetima, institucijama kulture, strukovnim udruženjima, organizacijama civilnog društva i drugim relevantnim institucijama, organizacijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu u cilju sprovođenja svojih ciljeva i misije;

•    Zalaganje za unapređenje i osavremenjavanje važećih standarda u oblastima relevantnim za kulturni razvoj;

•    Organizovanje i/ili aktivno učešće u multidisciplinarnim participativnim projektima usmerenim na kulturno-umetničku diseminaciju i socio-kulturnu animaciju.